Бърз кредит

Кредит срещу залог

Posted

Търсите кредит срещу залог на автомобил кредит срещу залог на имот кредит срещу залог земеделска земя или друго!

Кредит срещу залог е интересен и рядък вид финансов ангажимент, който се състои в представяне на подходяща позиция, която може да бъде поета от заемодателя в случай на неизпълнение от страна на кредитополучателя. Обезпечените кредити обикновено се сключват за големи суми, благодарение на които, можете да финансирате например покупка на земя, ремонт на апартамент или покупка на автомобил.

Заем срещу залог – какво е това?

Този вид кредит използва ограничени права на собственост. Договор за обезпечен заем е вид споразумение между страните по заема (заемодателя и кредитополучателя) и предмета на залога. По закон залогът може да бъде учреден само за обезпечаване на дадено искане. Неговата най-важна характеристика е, че залогът може да бъде установен от заемодателя и кредитополучателя само върху движимо имущество или по изключение на определени прехвърляеми права, като акции и облигации. Това означава, че предметът на залога върху обезпечения заем не може да бъде недвижим имот, като парцел, къща или апартамент.

Заем срещу залог

Ипотечен кредит срещу залог

Ипотечен кредит може да се отпусне в случай на залог като: бижута, ценни книжа, автомобили, моторни превозни средства, електрически съоръжения и други артикули, които, по мнението на кредитополучателя и заемодателя, имат определена стойност. С учредяването на залог, приложим и за двете страни, се установява облигация, която свързва залога с претенцията, която я обезпечава. Залогът престава да се прилага към момента, в който вземането е изплатено от кредитора, В случай на заеми срещу залог, заложеното движимо имущество престава да бъде залог, ако кредитополучателят изплати цялата си отговорност със своите разходи. Лице, което търси заеми срещу обезпечение, може да кандидатства за такъв вид заем в банково или небанково дружество. Правната норма определя характера на залога, чието съществуване зависи от наличието на иск. След погасяване на заема от клиента, залогът престава да съществува и неговият предмет се прехвърля на кредитополучателя в неговата цялост.